Intento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Metros 1.83 1.83
Altura 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.83 1.86 1.90 1.95 1.95
Salto o o xo xxx xxx